Αυτές οι μελέτες ασχολήθηκαν με τις μηχανικές και φυσικές ιδιότητες των χρησιμοποιούμενων βιοϋλικών, χρησιμοποιώντας ουσιαστικά FT-IR, περιβαλλοντικό SEM-EDS και μηχανικές δοκιμές (microhardness) για να χαρακτηρίσουν τα υλικά μετά την χρήση. Το υμένιο που σχηματίστηκε πάνω σε επιφάνειες βιοϋλικών μετά από έκθεση σε βιολογικά υγρά περιγράφεται επίσης για πρώτη φορά στην ορθοδοντική και την ευρύτερη βιβλιογραφία των οδοντιατρικών υλικών. Το πρότυπο γήρανσης που αναφέρθηκε ήταν καθοριστικό για την απόδειξη της έλλειψης κλινικής συσχέτισης των περισσότερων in vitro πρωτοκόλλων γήρανσης, τα οποία αποτυγχάνουν να προσομοιώσουν το ενδοστοματικό περιβάλλον.

Ήταν επίσης θεμελιώδες για τον προσδιορισμό της διαφοράς μεταξύ μιας εφαρμογής ενός υλικού και ενός προϊόντος, όπου ο τρόπος εφαρμογής και το περιβάλλον υποδοχής δυνητικά προκαλούν αλλαγές, οι οποίες δεν μπορούν να ληφθούν υπόψη στις συμβατικές βιομηχανικές δοκιμές. Ο ρόλος αυτών των ευρημάτων είχε ως αποτέλεσμα τη μετατόπιση του ενδιαφέροντος των ερευνών για την καθιέρωση μιας τάσης στη βιβλιογραφία για τη μελέτη των υλικών υπό ρεαλιστικές συνθήκες.

Pubmed link