Ομάδα μελετών επικεντρώθηκε στην κυτταροτοξικότητα των υλικών στην Ορθοδοντική. Η συμβατική αξιολόγηση κυτταροτοξικότητας (ΜΤΤ, σύνθεση ϋΝΑ) που περιλαμβάνει ινοβλάστες ανθρώπινης περιοδοντικής μεμβράνης και οιστρογονομιμητικότητα χρησιμοποιώντας ένα in vitro μοντέλο έδειξε ότι θα πρέπει να υιοθετηθούν ως δοκιμασίες προσυμπτωματικού ελέγχου πρόσθετες μέθοδοι πέραν των συμβατικών δοκιμασιών.

Μια τέτοια τακτική θα επιτρέψει την εξερεύνηση της επίδρασης διαφόρων ουσιών που προέρχονται από πολυμερή προϊόντα αποικοδόμησης ή ιόντα που απελευθερώνονται από κράματα στα κύτταα. Επιπλέον, οι τρέχουσες τάσεις υπογραμμίζουν τη σημασία της δράσης αυτών των ουσιών σε υποτοξικές συγκεντρώσεις στην πρόκληση ξενο-οιστρογόνου δράσεως σε κυτταρικό επίπεδο.. Ταυτόχρονα με τη μελέτη της δράσης συμβατικών πολυμερών, έχουμε εισαγάγει νέες συνθέσεις με μονομερή χωρίς βενζοϊκούς δακτυλίους που φαίνονται σχετικά ασφαλή.

Pubmed link