Στην ορθοδοντική, η συγκόλληση με την αδαμαντίνη έχει βρεθεί ότι επάγει δομικές, χρωματικές και επιφανειακές αλλοιώσεις στην αδαμαντίνη. Μικροσκοπικές, χρωματομετρικές μελέτες και ανάλυση της σύνθεσης της αδαμαντίης έχουν διασαφηνίσει τα φαινόμενα που συνδέονται με την αδροποίηση και τη συγκόλληση.

Μια σχετικά μεγάλη ομάδα μελετών επικεντρώθηκε στις διεπιφανειακές ιδιότητες του συμπλέγματος αδμαντίνης-συγκολλητικού υπό διαφορετικές συνθήκες φόρτισης, σύνθεσης συγκολλητικού και συνθήκες διαβροχής.

Pubmed link