Αυτές οι μελέτες χρησιμοποίησαν φασματοσκοπία XPS, AFM, Auger και SEM-EDS για να χαρακτηρίσουν τις επιφανειακές ιδιότητες των κραμάτων και των μονοκρυσταλλικών και πολυκρυσταλλικών κεραμικών αλουμίνας.

Οι μείζονες διαφορές μεταξύ επιφανειακών και εν τω βάθει δομών προκύπτουν από την άμεση προσβασιμότητα επιφανειακών μορίων για αντίδραση με γειτονικές φάσεις και από την τάση για ελαχιστοποίηση της επιφανειακής ενέργειας, τη μετανάστευση προσθέτων μορίων και την αυτόματη προσρόφηση μορίων στην επιφάνεια από το περιβάλλον. Η περιοχή κοντά στην επιφάνεια παίζει σημαντικό ρόλο, καθώς εμπλέκεται σε φαινόμενα διάβρωσης, βιοαποικοδόμησης, ελεγχόμενης απελευθέρωσης και καθοδήγησης επαφής κυττάρων.

Τα αποτελέσματα αυτής της εργασίας παρείχαν τη βάση για την επεξήγηση των επιδράσεων που παρατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια της χρήσης αυτών των υλικών και οδήγησαν στην τροποποίηση της σύνθεσης και της διαδικασίας παρασκευής των υλικών για την επίτευξη κλινικών στόχων.

Pubmed link