Οι ιδιότητες σκληρών (αδαμαντίνης και οστού) και μαλακών ιστών (PDL, χόνδρου) είναι ένα πεδίο θεμελιώδους σημασίας για την κατανόηση των φαινομένων που επάγονται με την εφαρμογή δύναμης στη μύλη του δοντιού. Συμπληρωματικά με τις μηχανικές δοκιμές (σκληρότητα, μέτρο), ο χαρακτηρισμός της δομής και της σύνθεσης του ιστού παρέχει μια εικόνα για την επίδραση του στρες στην κατανομή του στελέχους στο μονοπάτι του οστού-ρίζας-PDL.

Αυτή η ομάδα μελετών έχει αποκαλύψει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την επίδραση της φόρτισης, του μεγέθους της δύναμης σε υγιείς και νοσούντες ιστούς που επηρεάζει το συστατικό κολλαγόνου των μαλακών ιστών, που τεκμηριώνει την ιξωδοελαστική φύση του συνδέσμου και τον ρόλο του αποδομούμενου κολλαγόνου στην απόκριση του ιστού στη φόρτιση.

 

 

Pubmed link